Zameranie našich produktov a ponuka služieb.

    Nami ponúkané produkty sú čiastočne aj závislé na nami ponúkaných prácach a službách. Firma je držiteľom licencie PZ na prevádzku technických bezpečnostných služieb, ako aj oprávnením na vykonávanie OPOS - prehliadok a revízií vyhradených technických zariadení elektrických do 1000V, vrátane bleskozvodov. Tak isto firma je držiteľom ISO certifikátu pre projektovanie a inšpekčné práce na bleskozvodoch v prostredí základnom, ako aj vo výbušnom prostredí.