VOP sa vzťahujú  na všetky obchodné vzťahy medzi DODÁVATEĽOM a KUPUJÚCIM, ktoré budú uzatvorené po dni účinnosti týchto VOP a všetky s týmto spojené pomocné, vedľajšie a vykonávacie obchody a zákonné záväzkové vzťahy.

Bez toho, aby to bolo výslovne spomínané pri jednotlivých ustanoveniach týchto VOP, tieto platia pokiaľ medzi zmluvnými stranami nebolo dohodnuté niečo iné. Podmienky, ktoré sú v rozpore s týmito VOP resp. podmienky, ktoré sa od nich odlišujú, ako aj ústne dohody a vedľajšie dojednania sú platné len po ich písomnom uznaní a potvrdení DODÁVATEĽOM; toto platí aj pre prípady dojednaní ohľadom upustenia od písomnej formy. Bezvýhradné prijatie objednávky a jej uskutočnenie sa v žiadnom prípade nepovažujú za takéto uznanie.

 

 1. Ponuka a uzatvorenie zmluvy
 2. Ponuky DODAVATEĽA sú nezáväzné a môže dochádzať k zmenám.

Zmluva medzi KUPUJÚCIM a DODÁVATEĽOM sa uzatvára na základe písomnej akceptácie objednávky KUPUJÚCEHO DODÁVATEĽOM.

 

Platby, následky omeškania, započítanie.

Uvádzané ceny sa rozumejú ako skladové, s pripočítaním nákladov na balenie, poistenie transportu, DPH a prepravných nákladov.

 1. Faktúra bude vystavená pri dodaní tovaru resp. poskytnutí služby.
 1. Všetky platby musia byť uhradené vopred, alebo do štrnástich dní od vystavenia faktúry, v eurách na účet DODÁVATEĽA a bez akýchkoľvek zrážok, v zmysle odberateľskej dohody.
 1. Akékoľvek, aj nezavinené omeškanie s platbami oprávňuje DODÁVATEĽA, bez toho, aby boli dotknuté jeho ďalšie právne nároky a nárok na náhradu škody na:
 1. trvať na plnení zmluvy a

1. pozastaviť plnenie jeho povinností, a to aj z iných zmlúv až do zaplatenia

2. nezaplatené čiastky sa stanú splatnými, a to aj v prípade dohody o splátkach. V  

3. odo dňa splatnosti požadovať zaplatenie úrokov z omeškania alebo

4. za predpokladu poskytnutia dodatočnej lehoty na splnenie v trvaní maximálne štrnásť dní odstúpiť od zmluvy 

 

 1. KUPUJÚCI sa zaväzuje pre prípad omeškania s platbami nahradiť DODÁVATEĽOVI vzniknuté náklady na účelné uplatňovanie práva, nevyhnutné náklady na výzvy, inkaso ako aj  podanie žaloby a ďalšie s tým spojené náklady.
 1. V prípade odôvodnených pochybností ohľadom platobnej schopnosti KUPUJÚCEHO alebo v prípade omeškania s platením – a to aj z iného právneho úkonu – je  DODÁVATEĽ oprávnený, poskytnúť zostávajúce plnenia len za predpokladu platby vopred, odvolať lehoty na platenie a zostávajúce platby vyhlásiť za splatné.
 1. Započítanie s pohľadávkami DODÁVATEĽA  je prípustné len vo vzťahu k ním uznaným alebo právoplatne určeným pohľadávkam.
 1. DODÁVATEĽ je oprávnený postúpiť svoje pohľadávky voči KUPUJÚCEMU bez súhlasu KUPUJÚCEHO.

 

 1. Zodpovednosť za škodu spôsobenú chybným výrobkom. 

Za škodu spôsobenú vadným výrobkom na zdraví alebo živote alebo na inej veci, t.j. v prípadoch škôd spôsobených vadným výrobkom v zmysle tzv. EU – smernice o zodpovednosti za vadné výrobky zodpovedá v výrobca a nie DODÁVATEĽ. DODÁVTEĽ je povinný KUPUJÚCEHO pri uplatňovaní nárokov voči výrobcom všemožným spôsobom podporovať. 

 

 1. Spotrebiteľské zmluvy a poučenie o práve odstúpiť od zmluvy.
 2. V prípade, ak je zmluva medzi DODÁVATEĽOM a KUPUJÚCIM, ktorý je SPOTREBITEĽOM,  uzatvorená použitím prostriedkov komunikácie na diaľku (napr. elektronický obchod na internete), má KUPUJÚCI právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru alebo uzatvorenia zmluvy o poskytnutí služby. Právo na odstúpenie od zmluvy nevzniká po začatí poskytovania služieb, v prípade služieb a tovarov, ktorých tvorba cien závisí od vývoja na cenových trhoch a nemôže byť ovplyvnená zo strany DODÁVATEĽA, pri tovaroch, ktoré boli vyrobené podľa špeciálnych požiadaviek KUPUJÚCEHO ani pri audiovizuálnych výrobkoch. 
 3. Oznámenie KUPUJÚCEHO o odstúpení od zmluvy musí byť DODÁVATEĽOVI doručené najneskôr do skončenia doby na odstúpenie od zmluvy a zároveň musí byť DODÁVATEĽOVI riadne vrátený kompletný tovar v pôvodnom stave so všetkými dokladmi a dokumentáciou. 
 4. DODÁVATEĽ je povinný prevziať tovar späť alebo nepokračovať v poskytovaní služby a vrátiť KUPUJÚCEMU najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo službu alebo  preddavok, ktorý KUPUJÚCI uhradil za tovar alebo za službu vrátane nákladov,  ktoré Kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby.
 1. V prípade tzv. „podomových obchodoch“ je KUPUJÚCI oprávnený od zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru alebo uzatvorenia zmluvy o poskytnutí služby.
 1. Oznámenie KUPUJÚCEHO o odstúpení od zmluvy musí byť najneskôr v posledný deň lehoty odovzdané na poštovú prepravu a zároveň musí byť DODÁVATEĽOVI riadne vrátený kompletný tovar bez ohľadu na to, čo tovar bol použitý alebo má vady, ktoré KUPUJÚCI nespôsobil; primeraná starostlivosť o tovar musí byť zachovaná.

 1. Ostatné ustanovenia, príslušnosť súd, rozhodné právo
 2. Pokiaľ je to prípustné, podliehajú  tieto VOP a všetky právne vzťahy medzi DODÁVATEĽOM a KUPUJÚCIM slovenskému právnemu poriadku a rozhodne vecnej príslušný súd v BA. <span lang="SK" style="Times New Roman" ;"="">V prípade, že niektoré ustanovenia týchto VOP  sú alebo sa stanú neplatnými alebo neúčinnými, nebude týmto v ostatných častiach ovplyvnená platnosť a účinnosť týchto VOP.
 3. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňa  01.01.2015

Kontakt

Alarm Rača - Ivan Nepraš

Oblačná 7170/28
831 06 Bratislava 3 - Rača


+421 (0) 911 74 99 98
+421 (2) 4488 3277