Naša adresa je fakturačná, neprevádzkujeme klasický E-shop   a ani kamennú predajňu. 

Firma sa zaoberá licencovanými činnosťami v odvetví EZS a elektro v rozsahu NN prostredí A, B, B1:

 • projektujeme a dodávame zariadenia EZS, kamerové systémy, videovrátniky, domácu automatizáciu a prístupové systémy
 • kompletizujeme rozvádzače NN podľa projektov, vystavujeme CE deklaráciu a revíznu správu kusového výrobku
 • vykonávame kontroly elektromontážnych prác a elektrorevízie pre zariadenia s napätím do 1kV

 • vyrábame autonómne signalizačné zariadenia plynov, požiarne hlásiče, hlásiče zaplavenia a enviro systémy

 • dodávame záložné zdroje DC na bezpečné napätie, AC záložné zdroje sínusového prúdu na 230V, meniče napätia

 • kompletizujeme a dodávame systémy posuvných a zdvíhacích brán, rámp a stĺpikov


Zapožičiavame na dobu určitú:

 • príslušenstvo pre ochranu rozostavaných objektov s možnosťou merania teploty a relatívnej vlhkosti prostredia
 • monitorovacie príslušenstvo pre záznam nameraných hodnôt CO, teploty a relatívnej vlhkosti prostredia
 • monitorovacie príslušenstvo pre záznam nameraných hodnôt CO2, teploty a relatívnej vlhkosti prostredia

Od 01.06.2019 prevádzame revízie podľa platnej normy STN EN 33 2000-6:2018 SK, ed.2.

Vykonávame odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradeného technického elektrického zariadenia a pasívnych bleskozvodov v objektoch s napätím do 1000V v týchto objektoch a priestoroch:

 • bytové domy a spoločné priestory bytových domov
 • rodinné domy a byty v bytových domoch
 • prevádzky, administratívne priestory a obchodné priestory
 • priestory ubytovacích, športových a kultúrnych zariadení
 • školy, škôlky a detské jasle
 • objekty občianskej vybavenosti
 • objekty priemyselnej vybavenosti
 • objekty priemyselnej a dopravnej infraštruktúry
 • elektrické prípojky NN
 • stavebné objekty vo výstavbe
 • zariadenie stavenísk
 • elektrické ručné náradie
 • pohyblivé predlžovacie prívody
 • kancelárska technika a počítačové zostavy
 • elektrické spotrebiče počas doby ich používania
 • elektrické stroje a rozvádzače

OPOS elektrického ručného náradia a spotrebičo. (elektrických strojov, prístrojov, nástrojov)

Elektrické ručné náradie je definované ako stroj poháňaný elektrickým motorom, alebo elektromagneticky. Je určený na vykonávanie mechanickej práce a je konštruovaný tak, aby sa dal jednoducho prenášať na miesto činnosti, pri ktorej sa drží v ruke, alebo je zavesené.

Elektrický spotrebič je definovaný ako zariadenie určené k premene elektrickej energie na iný druh energie.

Zdroje a citácie niektorých článkov, boli prebraté a štylisticky upravené tak, aby zodpovedali súčasnému stavu. Informačné zdroje boli hlavne zo stránok výrobcov, z xxx.gov.net a printových publikácií. Týmto vyjadrujeme všeobecné poďakovanie všetkým dotknutým osobám ako aj inštitúciám.

Firma sa riadi nariadením EP a Rady č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov. Zároveň spracovanie osobných údajov spĺňa podmienky v súčasnosti platných zákonov, a je v súlade aj so znením zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z.. Právnym dôvodom spracovávania vašich osobných údajov je plnenie zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, pričom však rozsah osobných údajov, ktoré musíme na účely zmluvy spracovávať, je čiastočne určený aj § 56 zákona č. 351/2011 Z. z., o elektronických komunikáciách, zákonom o súkromnej bezpečnosti, ako aj príslušných daňových zákonov.