Vykonávame odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradeného technického elektrického zariadenia a pasívnych bleskozvodov v objektoch s napätím do 1000V. 

Od 01.06.2019 prevádzame revízie podľa platnej normy STN EN 33 2000-6:2018 SK, ed.2.

OPOS prevádzame v týchto objektoch a priestoroch:

 • bytové domy a spoločné priestory bytových domov
 • rodinné domy a byty v bytových domoch
 • prevádzky, administratívne priestory a obchodné priestory
 • priestory ubytovacích, športových a kultúrnych zariadení
 • školy, škôlky a detské jasle
 • objekty občianskej vybavenosti
 • objekty priemyselnej vybavenosti
 • objekty priemyselnej a dopravnej infraštruktúry
 • elektrické prípojky NN
 • stavebné objekty vo výstavbe
 • zariadenie stavenísk
 • elektrické ručné náradie
 • pohyblivé predlžovacie prívody
 • kancelárska technika a počítačové zostavy
 • elektrické spotrebiče počas doby ich používania
 • elektrické stroje a rozvádzače

Čo je to revízia?

Revízia elektrického zariadenia a bleskozvodu je overenie ich stavu z hľadiska bezpečnosti a ochrany pred bleskom. Požiadavky bezpečnosti a ochrany pred bleskom sa považujú za splnené, ak elektrické zariadenie a bleskozvod zodpovedá z hľadiska bezpečnosti príslušným ustanoveniam technických noriem a vyhlášok. Revízia je činnosť vykonávaná na elektrickom zariadení a bleskozvode, pri ktorej sa prehliadkou, meraním a skúšaním zisťuje stav elektrického zariadenia a bleskozvodu z hľadiska jeho bezpečnosti a ochrany pred bleskom. Súčasťou revízie je vypracovanie správy o revízii elektrického zariadenia a bleskozvodu.

Čo je to revízna správa?

Revízna správa je písomný doklad o výsledku revízie, z ktorého je zrejmý stav revidovaného elektrického zariadenia a bleskozvodu z hľadiska bezpečnosti a ochrany pred bleskom v čase vykonania revízie.

Kto potrebuje revíziu?

Plnenie povinností v zmysle platnej legislatívy a v zmysle platných noriem STN v oblasti bezpečnosti elektrického zariadenia a bleskozvodu je povinný zabezpečovať každý majiteľ a prevádzkovateľ elektrického zariadenia a bleskozvodu. Zabezpečenie vyhotovenia revízie, resp. odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrického zariadenia a bleskozvodu pred uvedením elektrického zariadenia a bleskozvodu do prevádzky a v stanovených termínoch počas prevádzky elektrického zariadenia a bleskozvodu je povinný každý majiteľ a prevádzkovateľ elektrického zariadenia a bleskozvodu.

Obsah revíznej správy.

Revízna správa elektrického zariadenia a bleskozvodu musí v zmysle článku 6.1 STN 33 1500 zo 16. 6. 1990 obsahovať predovšetkým tieto náležitosti:

 • určenie druhu revízie (východisková alebo pravidelná)
 • dátum zahájenia a dátum ukončenia revízie
 • meno, priezvisko a podpis revízneho technika a evidenčné číslo revízneho technika
 • názov organizácie oprávnenej na vykonávanie revízie a jej evidenčné číslo
 • presné určenie a názov objektu, na ktorom sa revízie vyhotovuje
 • súpis meracích prístrojov použitých pri revízii
 • vymedzenie rozsahu revidovaného elektrického zariadenia a bleskozvodu
 • súpis činností vykonaných pri revízii (prehliadka, meranie, skúšanie)
 • namerané hodnoty zistené pri revízii elektrického zariadenia a bleskozvodu
 • súpis chýb a nedostatkov zistených pri revízii elektrického zariadenia a bleskozvodu a termíny odstránenia uvedených chýb a nedostatkov
 • celkový výsledok revízie s uvedením, či je elektrické zariadenie a bleskozvod schopné bezpečnej prevádzky
 • dátum vypracovania a dátum odovzdania revíznej správy

Odstránenie zistených nedostatkov.

Chyby a nedostatky zistené pri revízii, resp. odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia a bleskozvodu je každý majiteľ alebo prevádzkovateľ elektrického zariadenia a bleskozvodu povinný odstrániť v termíne stanovenom v revíznej správe. Termín odstránenia chyby a nedostatku zisteného pri revízii elektrického zariadenia a bleskozvodu závisí od druhu a chyby nedostatku, resp. od nebezpečenstva ohrozenia života a zdravia, od nebezpečenstva požiaru a výbuchu a vzniku škôd na majetku.

Východisková revízia.

Východisková revízia je revízia vykonaná na novom alebo rekonštruovanom elektrickom zariadení a bleskozvode pred jeho uvedením do prevádzky. Správa o východiskovej revízii elektrického zariadenia a bleskozvodu musí byť uložená u prevádzkovateľa a musí byť prístupná orgánom štátneho odborného dohľadu. Správa o východiskovej revízii elektrického zariadenia a bleskozvodu musí byť uložená trvale u prevádzkovateľa až do zrušenia elektrického zariadenia a bleskozvodu.

Pravidelná revízia.

Pravidelná revízia je revízia prevádzkovaného - existujúceho elektrického zariadenia a bleskozvodu vykonávaná v pravidelných lehotách stanovených prílohou číslo 8 vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky číslo 508/2009 Z. z. a normami STN 33 1500 zmena Z1 z augusta 2007, STN EN 62305-3 (STN 34 1390) z mája 2007, STN 34 1391 zmena Z3 z mája 2008, STN 34 1398 z marca 2014 a francúzskej normy NF C17-102 zo septembra 2011. Správa o pravidelnej revízii elektrického zariadenia a bleskozvodu musí byť trvale uložená u prevádzkovateľa najmenej do vyhotovenia nasledujúcej správy o pravidelnej revízii elektrického zariadenia a bleskozvodu.

Ako často treba pravidelnú revíziu vyhotoviť?

Lehota vykonávania pravidelnej revízie elektrického zariadenia a bleskozvodu závisí od druhu objektu a zariadenia, vonkajších vplyvov a ďalších iných podmienok. Lehota pravidelnej revízie elektrického zariadenia a bleskozvodu je uvedená v priložených tabuľkách.