Od 01.06.2019 prevádzame revízie podľa platnej normy STN EN 33 2000-6:2018 SK, ed.2.

Vykonávame odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradeného technického elektrického zariadenia a pasívnych bleskozvodov v objektoch s napätím do 1000V v týchto objektoch a priestoroch:

 • bytové domy a spoločné priestory bytových domov
 • rodinné domy a byty v bytových domoch
 • prevádzky, administratívne priestory a obchodné priestory
 • priestory ubytovacích, športových a kultúrnych zariadení
 • školy, škôlky a detské jasle
 • objekty občianskej vybavenosti
 • objekty priemyselnej vybavenosti
 • objekty priemyselnej a dopravnej infraštruktúry
 • elektrické prípojky NN
 • stavebné objekty vo výstavbe
 • zariadenie stavenísk
 • elektrické ručné náradie
 • pohyblivé predlžovacie prívody
 • kancelárska technika a počítačové zostavy
 • elektrické spotrebiče počas doby ich používania
 • elektrické stroje a rozvádzače

OPOS elektrického ručného náradia.

Elektrické ručné náradie je definované ako stroj poháňaný elektrickým motorom, alebo elektromagneticky. Je určený na vykonávanie mechanickej práce a je konštruovaný tak, aby sa dal jednoducho prenášať na miesto činnosti, pri ktorej sa drží v ruke, alebo je zavesené.

Elektrické spotrebiče v zmysle ochrany pred úrazom elektrickým prúdom sú rozdelené do tried:

Náradie triedy ochrany 1 - neživé vodivé časti sú pripojené k ochrannému vodiču elektrickej inštalácie pohyblivým šnúrovým prívodom s tromi vodičmi.

Náradie triedy ochrany 2 - je celé vybavené ochranou pred úrazom elektrickým prúdom dvojitou izoláciou a nemá miesto pre pripojenie ochranného vodiča. Je pripojené na elektrickú sieť dvomi vodičmi.

Náradie triedy ochrany 3 - ide o náradie konštruované pri malom napätí 12-24-48V, ktoré nemá žiadne súčasti pracujúce na inom, ako bezpečnom napätí.

Rozdelenie ručného elektrického náradia podľa používania:

Skupina A náradie na občasnú prácu do 100 prevádzkových hodín ročne.

Skupina B náradie na časté krátkodobé používanie od 100 do 250 hodín ročne.

Skupina C náradie na časté a dlhodobé používanie, viac ako 250 hodín ročne.

Rozdelenie pohyblivých prívodov:

 • Pevne pripojené na jednom konci ukončené vidlicou, na druhom konci pevne pripojené na svorky elektrického spotrebiča / predmetu.
 • Oddeliteľné na jednom konci je vidlica a na druhom konci je zástrčka určená pre daný spotrebič.

 • Predlžovacie na jednom konci je vidlica a na druhom konci je pohyblivá zásuvku.

Kontrola elektrických spotrebičov.

Norma STN 33 1600:1996 / 2009 ed.2, a norma STN 33 1610: 2005 predpisuje vykonávať pre elektrické spotrebiče a ručné elektrické náradie dve činnosti.

Kontrola elektrického ručného náradia a spotrebiču, pri tejto činnosti sa optickou prehliadkou a funkčnou skúškou chodu zisťuje technický stav elektrického spotrebiču, alebo náradia.

Odborná spôsobilosť na vykonávanie kontrol môže byť aj na základe požiadaviek pre poučeného pracovníka v zmysle vyhlášky 508/2009 Z.z., poučený pracovník paragraf 20. Toto poučenie môže vykonať vzdelávacia organizácia, alebo pracovník s paragrafom 24 / revízny technik. Poučená osoba musí mať zápis o poučení, jej rozsahu a dobe trvania.

Revízia elektrického ručného náradia a spotrebiču, pri tejto činnosti sa prehliadkou, meraním a skúšaním zisťuje stav elektrického ručného náradia z hľadiska bezpečnosti. Súčasťou revízie je vypracovanie písomného dokladu o revízii. Odborná spôsobilosť pre vykonávanie revízií elektrických spotrebičov a elektrického náradia v zmysle vyhlášky 398/2013 Z.z. je požadovaná pre povereného odborného pracovníka s odbornou spôsobilosťou aspoň samostatný elektrotechnik paragraf 22.

OPOS elektrických spotrebičov.

Elektrický spotrebič je definovaný ako zariadenie určené k premene elektrickej energie na iný druh energie.

Medzi elektrické spotrebiče podľa normy STN 33 1610 patria:

 • Spotrebiče pre domácnosť a podobné účely.
 • Elektrické svietidlá.
 • Elektrické zariadenia informačnej techniky.
 • Prístroje spotrebnej elektroniky.
 • Pohyblivé prívody a šnúrové vedenia.
 • Elektrické a elektronické meracie prístroje.
 • Ostatné elektrické spotrebiče podobného úžitkového charakteru - podlahové vykurovanie, chladenie, el. inštalácie v nábytku a.t.ď.

V zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z.z., a novelizácie vyhlášky č. 398/2013 Z.z. sa stav bezpečnosti technických zariadení kontroluje:

 • Revíziou el. ručného náradia a spotrebiča počas jeho používania prevádzkovateľom.
 • Kontrolou el. ručného náradia a spotrebiča počas jeho používania prevádzkovateľom.

Elektrické spotrebiče podľa ich charakteru použitia delíme na:

 • Prenosné spotrebiče - delené na stacionárne, alebo držané v ruke do hmotnosti 18 kg.
 • Neprenosné spotrebiče s váhu nad 18 kg, ktoré sa počas činnosti neprenášajú.
 • Pripevnené spotrebiče, pevne spojené s podložkou počas používania.

Elektrické spotrebiče podľa používania delíme na:

Skupina A spotrebiče poskytované formou prenájmu ďalšiemu prevádzkovateľovi, alebo priamemu užívateľovi.

Skupina B spotrebiče používané vo vonkajšom priestore.

Skupina C spotrebiče používané pri priemyselnej a remeselnej činnosti vo vnútorných priestoroch.

Skupina D spotrebiče používané vo verejne prístupných priestoroch.

Skupina E spotrebiče používané pri administratívnej činnosti.

Podrobná prehliadka elektrického spotrebiča je spojená s jeho čiastočným rozobratím. Pri vizuálnej kontrole sa kontroluje prívod, svorky, pevnosť spojov, stav izolácie, rotory, uhlíky, kondenzátory odrušenia, vypínače.

Merania na elektrických spotrebičoch:

 • Meranie odporu ochranného vodiča len pri spotrebičoch triedy ochrany 1
 • Meranie izolačného odporu pri spotrebičoch triedy ochrany 1, 2, 3
 • Meranie unikajúcich prúdov prúd pretekajúci ochranným vodičom trieda ochrany 1
 • dotykový prúd u spotrebičov triedy ochrany 1 a 2
 • náhradný unikajúci prúd - informatívne meranie