OPaOS elektrického ručného náradia.

Elektrické ručné náradie je definované ako stroj poháňaný elektrickým motorom, alebo elektromagneticky. Je určený na vykonávanie mechanickej práce a je konštruovaný tak, aby sa dal jednoducho prenášať na miesto činnosti, pri ktorej sa drží v ruke, alebo je zavesené.

Elektrické spotrebiče v zmysle ochrany pred úrazom elektrickým prúdom sú rozdelené do tried:

Náradie triedy ochrany 1 - neživé vodivé časti sú pripojené k ochrannému vodiču elektrickej inštalácie pohyblivým šnúrovým prívodom s tromi vodičmi.

Náradie triedy ochrany 2 -  je celé vybavené ochranou pred úrazom elektrickým prúdom dvojitou izoláciou a nemá miesto pre pripojenie ochranného vodiča. Je pripojené na elektrickú sieť dvomi vodičmi.

Náradie triedy ochrany 3 - ide o náradie konštruované pri malom napätí 12-24-48V, ktoré nemá žiadne súčasti pracujúce na inom, ako bezpečnom napätí.

Rozdelenie ručného elektrického náradia podľa používania:

Skupina A náradie na občasnú prácu do 100 prevádzkových hodín ročne.

Skupina B náradie na časté krátkodobé používanie od 100 do 250 hodín ročne.

Skupina C náradie na časté a dlhodobé používanie, viac ako 250 hodín ročne.

Rozdelenie pohyblivých prívodov:

 • Pevne pripojené na jednom konci ukončené vidlicou, na druhom konci pevne pripojené na svorky elektrického spotrebiča / predmetu.
 • Oddeliteľné na jednom konci je vidlica a na druhom konci je zástrčka určená pre daný spotrebič.

 • Predlžovacie na jednom konci je vidlica a na druhom konci je pohyblivá zásuvku.

Kontrola elektrických spotrebičov.

Norma STN 33 1600:1996 / 2009 ed.2, a norma STN 33 1610: 2005 predpisuje vykonávať pre elektrické spotrebiče a ručné elektrické náradie dve činnosti.

Kontrola elektrického ručného náradia a spotrebiču, pri tejto činnosti sa optickou prehliadkou a funkčnou skúškou chodu zisťuje technický stav elektrického spotrebiču, alebo náradia.

Odborná spôsobilosť na vykonávanie kontrol môže byť aj na základe požiadaviek pre poučeného pracovníka v zmysle vyhlášky 508/2009 Z.z., poučený pracovník paragraf 20. Toto poučenie môže vykonať vzdelávacia organizácia, alebo pracovník s paragrafom 24 / revízny technik. Poučená osoba musí mať zápis o poučení, jej rozsahu a dobe trvania.

Revízia elektrického ručného náradia a spotrebiču, pri tejto činnosti sa prehliadkou, meraním a skúšaním zisťuje stav elektrického ručného náradia z hľadiska bezpečnosti. Súčasťou revízie je vypracovanie písomného dokladu o revízii. Odborná spôsobilosť pre vykonávanie revízií elektrických spotrebičov a elektrického náradia v zmysle vyhlášky 398/2013 Z.z. je požadovaná pre povereného odborného pracovníka s odbornou spôsobilosťou aspoň samostatný elektrotechnik paragraf 22.


Hlavný účel testovania elektrických zariadení je ich používanie bez rizika.

Najčastejšie úrazy spôsobené elektrickými zariadeniami sú:

 • Zásah elektrickým prúdom v dôsledku poruchy zariadenia.
 • Úrazy spôsobené prehriatím zariadenia.

 • Úrazy v dôsledku požiaru alebo výbuchu zariadenia.

Aby sa zabránilo možným rizikám a úrazom pri používaní elektrických zariadení, je potrebné zariadenie testovať. Testovacia procedúra nie je rovnaká v rôznych krajinách. Napríklad v Nemecku, Veľkej Británii alebo v Austrálii je testovanie všetkých elektrických zariadení striktne predpísané zákonom. Keďže dosahujú dobré výsledky, je možné, že takýto zákon sa rozšíri aj do iných krajín. Bezpečnosť elektrických zariadení závisí od rôznych faktorov, ktoré môžu zlepšiť alebo zhoršiť úroveň bezpečnosti.

Existujú tieto typy bezpečnostných testov:

 • Typové testovanie.
 • Testovanie po výrobe.
 • Testovanie v údržbe.
 • Periodické testovanie.

 • Elektrické zriadenia možno podľa príslušných noriem rozdeliť na:
 • Elektrické spotrebiče a náradie.
 • Elektrické zdravotnícke zariadenia.
 • Elektrické stroje.
 • Elektrické rozvádzače.
 • Klasifikácia podľa oblasti použitia:
 • Laboratórne zariadenia.
 • Meracie a regulačné prístroje.
 • Napájacie zdroje.
 • Výhrevné zariadenia.
 • Ručné náradie.
 • Svietidlá.
 • Spotrebná elektronika.
 • Informačné a komunikačné technológie. (počítače, faxy, skenery a pod.)
 • Predlžovacie káble, IEC prívodné káble.
 • Zdravotnícke zariadenia.

Vizuálna kontrola.

Vizuálny test zariadenia má potvrdiť, že na zariadení nie sú žiadne viditeľné znaky poškodenia alebo poruchy. Väčšina prístrojov umožňuje zadať a uložiť výsledky vizuálnej kontroly do vnútornej pamäte prístroja.

Test ochranného pripojenia. (spojitosť pripojenia ochranného vodiča)

Tento test má potvrdiť, že:

 • Kontakty medzi prístupnými kovovými časťami a PE vodičom sú pevné.
 • PE vodič v prívodnom kábli je nepoškodený.

 • Nie sú žiadne znaky zlých kontaktov, korózie a podobne.

Testovací signál je aplikovaný medzi PE kontakt prívodného kábla a prístupné kovové časti.

Izolačný odpor

Kontroluje sa izolačný odpor medzi živými vodičmi a prístupnými kovovými časťami (zemnenými a izolovanými). Tento test odhalí chyby spôsobené znečistením, vlhkosťou, starnutím izolačného materiálu a pod. Vysoké DC napätie je aplikované medzi kontakty pre napájacie napätie a PE kontakt na prívodnom kábli. Neuzemnené prístupné kovové časti NIE sú v tomto teste zahrnuté; testujú sa ako pre spotrebič triedy II. Vysoké DC napätie je aplikované medzi kontakty pre napájacie napätie a prístupné izolované kovové časti.

Náhradný unikajúci prúd.

Pri tomto teste sú fázový a neutrálny vodič spolu spojené. Napätie 30 až 50V AC sa pripája medzi tento bod a a PE vodič (trieda I) alebo medzi sondu pripojenú na prístupnú kovovú časť (trieda I a trieda II). Tento test zisťuje, aký veľký prúd uniká z pracovných vodičov do meraného miesta. AC testovací signál je privedený medzi spojené živé kontakty a PE kontakt prívodného kábla. Izolované prístupné kovové časti NIE sú testované a treba ich testovať ako triedu II. AC testovací signál je privedený medzi spojené živé kontakty a prístupné izolované kovové časti.

Unikajúci prúd

V tomto teste sa zisťuje súčet všetkých unikajúcich prúdov spôsobených izolačnými odpormi a kapacitami spotrebiča. Veľké unikajúce prúdy sú najčastejšie spôsobené zhoršením stavu izolácie (znečistením, starnutím, vlhkosťou) alebo poruchami v hlavných obvodoch zariadenia. Vo všeobecnosti
sa merajú tri unikajúce prúdy: rozdielový unikajúci prúd, prúd PE vodičom (priame meranie) a dotykový unikajúci prúd.

Meranie prúdu PE vodičom.

Spotrebič musí byť zapnutý. Meria sa prúd tečúci PE vodičom. Spotrebič musí byť položený na podložke izolovanej voči zemi. Neuzemnené prístupné kovové časti nie sú v tomto teste zahrnuté. Tieto musia byť posúdené ako trieda II a testované na dotykový unikajúci prúd.

Rozdielový unikajúci prúd.

Tento test spočíva v meraní rozdielu prúdov tečúcimi fázovým a neutrálnym vodičom. Výsledkom je skutočná celková hodnota prúdu tečúceho do zeme. Spotrebič musí byť zapnutý. Unikajúci prúd meraný ako rozdiel prúdov tečúcich L a N vodičmi. Neuzemnené prístupné kovové časti nie sú v tomto teste zahrnuté. Tieto musia byť posúdené ako trieda II a testované na dotykový unikajúci prúd.

Dotykový unikajúci prúd.

Dotykový unikajúci prúd je prúd, ktorý by tiekol z izolovanej prístupnej kovovej časti, keby sa jej dotkol dobre uzemnený človek. Spotrebič musí byť zapnutý. Pomocou sondy sa meria prúd tečúci z izolovanej časti (každá časť sa testuje izolovane).

Test zapojenia.

Tento test kontroluje správnosť zapojenia IEC prívodných káblov, predlžovacích prívodov a podobne. Test odhalí skraty, prerušenia a zámeny žíl káblov.

Meranie záťaže a test unikajúceho prúdu kliešťovými adaptérmi.

Výhody merania kliešťami sú:

 • Pri meraní nie je potrebné odpájať meraný spotrebič od napájacej siete.
 • Možno merať prúd každým vodičom samostatne.
 • Prúdy možno merať bez potreby rozpojenia obvodu.

Prúdové kliešte sú vhodné pre:

 • funkčný test pevne pripojených spotrebičov;
 • funkčný test spotrebičov s nominálnym prúdom >16 A;
 • problémy s určovaním cesty prúdu v spotrebičoch. Spotrebič musí byť napájaný. Prúd sa meria obopnutím konkrétneho vodiča prúdovými kliešťami.

Funkčný test.

Tento test preveruje, či testovaný spotrebič pracuje správne. Použitie dômyselnejších testovacích prístrojov dovoľuje test pod záťažou, ktorý môže poukázať na možné problémy testovaného spotrebiča.

Test RCD.

Tento test kontroluje, či čas vypnutia prenosných prúdových chráničov vyhovuje predpísanej dobe, t.j. či chránič vypne včas v prípade poruchy na spotrebiči.

Aktívny test zapojenia.

Táto funkcia ponúka testovanie prívodných káblov so zabudovanou RCD ochranou, pričom je aplikované sieťové napätie.