OP a OS elektrických spotrebičov.

Elektrický spotrebič je definovaný ako zariadenie určené k premene elektrickej energie na iný druh energie.

Medzi elektrické spotrebiče podľa normy STN 33 1610 patria:

 • Spotrebiče pre domácnosť a podobné účely.
 • Elektrické svietidlá.
 • Elektrické zariadenia informačnej techniky.
 • Prístroje spotrebnej elektroniky.
 • Pohyblivé prívody a šnúrové vedenia.
 • Elektrické a elektronické meracie prístroje.
 • Ostatné elektrické spotrebiče podobného úžitkového charakteru - podlahové vykurovanie, chladenie, el. inštalácie v nábytku a.t.ď.

V zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z.z., a novelizácie vyhlášky č. 398/2013 Z.z. sa stav bezpečnosti technických zariadení kontroluje:

 • Revíziou el. ručného náradia a spotrebiča počas jeho používania prevádzkovateľom.
 • Kontrolou el. ručného náradia a spotrebiča počas jeho používania prevádzkovateľom.

Elektrické spotrebiče podľa ich charakteru použitia delíme na:

 • Prenosné spotrebiče - delené na stacionárne, alebo držané v ruke do hmotnosti 18 kg.
 • Neprenosné spotrebiče s váhu nad 18 kg, ktoré sa počas činnosti neprenášajú.
 • Pripevnené spotrebiče, pevne spojené s podložkou počas používania.

Elektrické spotrebiče podľa používania delíme na:

Skupina A spotrebiče poskytované formou prenájmu ďalšiemu prevádzkovateľovi, alebo priamemu užívateľovi.

Skupina B spotrebiče používané vo vonkajšom priestore.

Skupina C spotrebiče používané pri priemyselnej a remeselnej činnosti vo vnútorných priestoroch.

Skupina D spotrebiče používané vo verejne prístupných priestoroch.

Skupina E spotrebiče používané pri administratívnej činnosti.

Podrobná prehliadka elektrického spotrebiča je spojená s jeho čiastočným rozobratím. Pri vizuálnej kontrole sa kontroluje prívod, svorky, pevnosť spojov, stav izolácie, rotory, uhlíky, kondenzátory odrušenia, vypínače.

Merania na elektrických spotrebičoch:

 • Meranie odporu ochranného vodiča len pri spotrebičoch triedy ochrany 1
 • Meranie izolačného odporu pri spotrebičoch triedy ochrany 1, 2, 3
 • Meranie unikajúcich prúdov prúd pretekajúci ochranným vodičom trieda ochrany 1
 • dotykový prúd u spotrebičov triedy ochrany 1 a 2
 • náhradný unikajúci prúd - informatívne meranie