Výber systému.

    Pri výbere systému je potrebné predovšetkým vychádzať z toho, že systém EZS má za úlohu chrániť váš majetok v rádovo vyšších hodnotách. Preto musíte mať istotu, že sa na váš zabezpečovací systém môžete spoľahnúť. Asi by nikoho nenapadlo kupovať poplachovú ústredňu na trhovisku, ani nákup v supermarketoch nie je tým najlepším riešením. Pri informovaní sa o systéme EZS sa uistite, či je výrobok potrebne atestovaný, alebo naň bolo vystavené vyhlásenie o zhode. Tieto doklady sú určitou zárukou kvality EZS a výrazne Vám uľahčia jednanie s poisťovňami o akceptovaní zabezpečenia objektu. Montážna firma vám musí preukázať, že vlastní policajnú licenciu pre montáže EZS, ale aj to , že bola dodávateľom alebo priamo výrobcom preškolená na inštaláciu daného zariadenia. Seriózny dodávateľ vám ďalej poskytne záruku nad rámec zákonnej polročnej lehoty. Presvedčte sa, že dodávateľ je spoľahlivá firma s istou históriou, aby ste za pár mesiacov túto firmu márne nehľadali. Samozrejmosťou je aj zabezpečenie servisu a prípadných opráv.

Klasické alebo bezdrôtové systémy?
    Klasické prvky EZS sú navzájom prepojené káblami, ktorými sa prenáša napájacie napätie a všetky informácie. Oproti tomu bezdrôtové systémy medzi sebou komunikujú rádiovo a detektory sú napájané z batérií. Spoľahlivosť a bezpečnosť oboch variantov závisí na type výrobku a nie je možné tvrdiť, že napríklad bezdrôtové systémy sú určené pre nižšie riziká. Naopak, posledné modely bezdrôtových systémov spĺňajúcich prísne európske normy pre EZS sú na takej kvalitatívnej úrovni, že za sebou nechávajú aj celú radu klasických systémov. Aké sú hlavné prednosti klasických systémov? Výrobky sú väčšinou lacnejšie ako bezdrôtové (pokiaľ sa nepočíta inštalačný materiál a práca) a môžu sa väčšinou kombinovať komponenty niekoľkých výrobcov v jednej inštalácii. Nie je nutné meniť batérie v detektoroch, je však potrebné vykonávať preventívne prehliadky systému. Aké sú hlavné prednosti bezdrôtových systémov? Samotná inštalácia je veľmi čistá (s minimom vŕtaní a sekaní) a rýchla (teda lacná). Výsledný vzhľad interiéru potom nie je narušený inštalačnými lištami. Systémy sú veľmi rýchlo rozšíriteľné (možno doplniť ďalšie prvky k EZS napr. detektor pohybu) a dajú sa jednoducho odinštalovať (pokiaľ sa napr. presťahujete). Samotestujúce funkcie všetkých súčastí systému upozornia na prípadnú poruchu alebo potrebu výmeny batérií. Životnosť batérií v detektoroch je približne 12 až 24 mesiacov.

Rozdelenie EZS podľa stupňa zabezpečenia.

EZS musí mat stanovený stupeň zabezpečenia ktorý je určovaný nasledujúcimi kritériami: oprávnenie, prístupové úrovne, prevádzkovanie, vyhodnocovanie, detekcia, hlásenie, napájanie, zabezpečenie proti sabotáži, monitorovanie pripojenia, záznam udalostí. EZS sa rozdeľuje na 4 stupne bezpečnosti podľa veľkosti rizika. Stupeň jedna je základný stupeň a stupeň 4 najvyšší.

  1. • Stupeň 1: nízke riziko - narušiteľ má malú znalosť EZS a má k dispozícii obmedzený sortiment dostupných nástrojov.
  2. • Stupeň 2: nízke až stredné riziko - narušiteľ má určité znalosti o EZS a má k dispozícii základný sortiment nástrojov a prenosných prístrojov.
  3. • Stupeň 3: stredné až vysoké riziko - narušiteľ je oboznámený s EZS a má úplný sortiment nástrojov a prenosných prístrojov.
  4. • Stupeň 4: vysoké riziko - používa sa vtedy, keď zabezpečenie má prioritu pred ostatnými hľadiskami. Narušiteľ má možnosť spracovať podrobný plán vniknutia, a má kompletný sortiment zariadení vrátane prostriedkov pre náhradu rozhodujúcich prvkov v EZS.

Na objekty osobitnej dôležitosti sú kladené požiadavky maximálnej bezpečnosti, preto sa do týchto objektov využíva EZS stupňa 3 a hlavne 4, na ktoré sú kladené najväčšie nároky. Úroveň zabezpečenia objektu určuje použitý prvok s najnižším stupňom bezpečnosti. Napríklad, ak sú v objekte použité všetky komponenty pre stupeň 3 (stredné až vysoké riziko) a použijeme len jeden detektor pre stupeň 2, celkovo bude objekt spĺňať požiadavky pre stupeň 2 (nízke až stredné riziko)

Aby jednotlivé komponenty EZS fungovali správne, musia byt zaradené do jednej z tried prostredia:

  1. Trieda I - vnútorné prostredie vo vykurovaných miestnostiach +5 až +40 °C, vlhkosť 75%,
  2. Trieda II - prostredie vnútorné všeobecné (nie je udržiavaná stála teplota) -10 až +40 °C, vlhkosť 75%,
  3. Trieda III - prostredie vonkajšie chránené (komponenty nie sú v plnej miere vystavené vplyvom počasia) -25 až +50 °C , vlhkosť 75%, 30 dní/rok 85 až 95 % vlhkosť,
  4. Trieda IV - prostredie vonkajšie všeobecné (komponenty vystavené vplyvom počasia) -25 až +50 °C, vlhkosť 75%, 30 dní/rok 85 až 95 % vlhkosť.

Prístupové úrovne.

U všetkých stupňov EZS musia byt štyri úrovne prístupu k ich funkciám. Norma STN EN 50130-1 definuje ktoré jednotlivé funkcie musia byt dostupné pri jednotlivých úrovniach prístupu.

• Úroveň 1 Prístup pre každú osobu

Ovládacie prvky nemajú žiadne prístupové obmedzenia.

• Úroveň 2 Prístup pre každého užívateľa

Ovládacie prvky ovplyvňujúce prevádzkový stav (bez zmeny nastavenia parametrov EZS). Prístup k ovládacím prvkom pre túto úroveň, alebo indikačným prvkom, ktoré majú byt viditeľné v prístupovej úrovni 2, musí byt obmedzený pomocou kľúčového alebo kódového prepínača, alebo zámku. Kľúče alebo kódy pre túto úroveň nesmú byt použiteľné pre prístup k funkciám úrovne 3 a 4.

• Úroveň 3 Prístup pre servisných pracovníkov

Všetky ovládacie prvky, ktoré ovplyvňujú nastavenie parametrov EZS (bez zmeny základného nastavenia EZS). Prístup k ovládacím alebo indikačným prvkom, ktoré majú byt viditeľné v prístupovej úrovni 3, musí byt obmedzený pomocou kľúčového, alebo kódového prepínača, alebo zámku. Kľúče alebo kódy pre túto úroveň nesmú byt použiteľné pre prístup k funkciám úrovne 4.

• Úroveň 4 Prístup pre výrobcov

Prístup k prvkom meniacim základné nastavenie EZS. Prístup k ovládacím alebo indikačným prvkom, ktoré majú byt viditeľné v prístupovej úrovni 4, musí byt obmedzený pomocou kľúčového alebo kódového prepínača, zámku, prípadne inými ekvivalentnými prostriedkami.

Prístup k úrovniam 3 a 4 musí byt zakázaný, kým užívateľ na úrovni 2 nedá súhlas.