Neprevádzkujeme klasický E-shop.
sk
Ivan Nepraš


V našich projektoch  používame a odporúčame predovšetkým nasledujúce produkty týchto výrobcov:  NEPREVÁDZKUJEME KLASICKÝ E-shop.

Z tohto dôvodu nemáme voľne prístupné cenníky a ani neponúkame materiál z katalógu. Ponuka je vždy priamo vytvorená tak, aby korešpondovala s požiadavkami objednávateľa. Preto tovar nie je možné vrátiť späť, ako v klasickom E-shope "bez udania dôvodu".

SEKCIA TECHNICKÁ PODPORA je určená pre našich zákazníkov  PO ICH  prvom nákupe, alebo podpise zmluvy o spolupráci. Vaše registračné údaje plne podliehajú smernici parlamentu EU o ochrane osobných údajov.V prípade záujmu o objednanie tovaru, služby, alebo o konzultáciu, prosíme vyplňte dotazník s konkrétnym dopytom.   My sa Vám čo najskôr ozveme späť.

Firma sa riadi nariadením EP a Rady č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov. Zároveň spracovanie osobných údajov spĺňa podmienky v súčasnosti platných zákonov, a je v súlade aj so znením zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z.. Právnym dôvodom spracovávania vašich osobných údajov je plnenie zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, pričom však rozsah osobných údajov, ktoré musíme na účely zmluvy spracovávať, je čiastočne určený aj § 56 zákona č. 351/2011 Z. z., o elektronických komunikáciách, zákonom o súkromnej bezpečnosti, ako aj príslušných daňových zákonov. Vaše práva sú vyznačené vo vyhlásení firmy k smernici EU - GDPR a zákonu č.18/2018 Z.z.

Dokumentácie vytvorené firmou Ivan Nepraš - Alarm Rača plne podliehajú ustanoveniam zákona 283/2014 Z.z. a zákona číslo 306/2018 Z.z. o autorskom práve. Zdroje a citácie niektorých článkov, boli prebraté a štylisticky upravené tak, aby zodpovedali súčasnému stavu. Informačné zdroje boli hlavne zo stránok výrobcov, z xxx.gov.net a printových publikácií. Týmto vyjadrujeme všeobecné poďakovanie všetkým dotknutým osobám ako aj inštitúciám.