Spôsob prípravy kabeláže pre Váš projekt.

Core V.2 používa komunikáciu s perifériami po troch zberniciach typu RS-485, ktoré môžu komunikovať v jednom čase rôznymi protokolmi podľa ich prednastavenia v systéme. TapHome BUS komunikácia prebieha po šifrovanej zbernici s vzariadení. Preto neskúšajte a ani neplánujte žiadny mix komponentov rôznych výrobcov s vlastným komunikačným protokolom. Tento protokol nie je kompatibilný s komunikáciou iných výrobcou. Protokol TapHome Bus je založený na princípe round robin, kde Core je master a všetky pripojené moduly fungujú ako slave. Pri štandardnej prevádzke môže modul odosielať iba odpovede na dotazy. To poskytuje niekoľko výhod:

  • komunikácia bez kolízií
  • podobný výkon bez ohľadu na počet prenášaných zmien
  • okamžitá detekcia chyby


Kabeláž, tip káblu a problémy spojené s nedodržaním základných pravidiel.

Pre klasické rozvody RS485 pre predpísaný pre priemyselné rozvody tip káblu splňujúci požiadavky EIA RS-485 s impedanciou 120R. Pre naše riadiace bloky postačuje vytvorenie zbernice pomocou Cat5E, Cat6, Cat6A a viac. Nie je vyžadovaná kabeláž certifikovaná pre siete RS-485. Tak isto nie je striktne predpísaná tienená kabeláž ako celok, alebo samostatne po jednotlivých pároch. V kábloch, ktoré nie sú samostatne tienené v pároch, nie je odporúčané viesť dve rozdielne zbernice, ako sú napríklad RS-485 a LAN 100/1000MBit, poprípade iné zbernicové rozvody pre EZS, EPS, Modbbus RTU a podobne.

Spôsob zapojenia komponentov v jednotivých typoch zberníc.

Základným typom zbernice je linka zakončená v najvzdialenejšom bode terminátorom. Ohmická hodnota terminátoru je spravidla 120R. Pri dlhších trasách môže mať hodnotu 10oR. Pravidlom dvojvodičových sietí je, že na jednej zbernici sa smie nachádzať maximálne 31 samostatných modulov. 32 modulom do plného počtu je Core. Pri použití našich modulov nie je potrebné dodržiavať pravidlo odstupu dĺžky kabeláže medzi dvomi modulmi 35-50cm.

V zapojení linky je možné na väčšie vzdialenosti použiť pre riadiace modulu viacero DC zdrojov. Treba ale dodoržať pravidlo, že GND týchto zdrojov bude prepojené. Nutnosť použitia ďalšieho zdroja vychádza z projektu vzdialeností a tak isto aj od použitého druhu komunikačného káblu. 

Linkové vedenie je možné oddeliť aj obojsmerným optickým oddeľovačom. Tak vznikne plnohodnotné galvanické oddelenie dvoch napájacích sústav. Oddeľovač je osadený aj základnou prepäťovou ochranou typu D, určenou pre dátové prenosy zbernice RS-485, prípadne Modbus. Takéto oddelenie odporúčame vždy, pokiaľ je vedená kabeláž v  miestach, kde by bohlo prísť k jej mechanickému poškodeniu, ako aj vzniká možnosť priamej indukcie napätiami nn sústavy. Treba si ale uvedomiť, že oddeľovač zbernice nespĺňa plnohodnotne funkciu prepäťovej ochrany, nakoľko iba izoluje master a slave medzi sebou, ale nezvedie naindukované napätie oproti svorke PE/PEN.  Oddeľovač zbernice je dobré použiť pre posilnenie signálu, ako tvarovač signálu na dlhých zberniciach, ale aj tam, kde na zbernici z neidentifikovateľného dôvodu vznikajú spätné vlnenia napätí na dátových kábloch, interferencie a odrazy. Na účel odpojenia zbernice pri prepätí, sú určené prepäťové ochrany - zvodiče prepätia.

Zapojenie zbernice systémom rozloženia kabeláže STROM, je taktiež možné použiť v našich zariadeniach. Tak isto aj tu platí pravidlo o ukončení zbernice terminátorom na jej najvzdialenejšom bode. V prípade, že ste si nie istý, ktorý bod je najvzdialenejší pri takomto vetvení zbernice, nie je zakázané použiť viacero terminátorov na fyzicky posledných pripojených komponentoch. S vetvením ale treba byť opatrný a minimalizovať ho. Môže nastať nedefinovaný stav, kedy sa niektoré periférie budú odhlasovať zo zbernice, čim nastane poruchový stav systému.

Poslednou z možností zapojenia zbernice je topológia HVIEZDA. Je často používaná v menších riadiacich systémoch a rodinných domoch, kde sú krátke vzdialenosti medzi jednotlivými zariadeniami. Je nutné si ustrážiť smery vedení, súbehy a iné nutné požiadavky na zbernicu. Systém môže byť náchylnejší na výpadky komunikácie a rušenie.

 Kruhová topológia je striktne zakázaná vo všetkých zberniciach dvojvodičovej komunikácie.

Pri návrhu rozloženia komponentov riadenia treba vždy zobrať do úvahy aj podmienky oteplenia a množstvo vyprodukovaného tepla na jednotlivých spínacích komponentoch. Nie je vhodné priamo zaťažovať výstupy na hornej hranici výstupných parametrov. Výstupy sú kontrolované teplotnými snímačmi a pri ich hraničnom prehriatí, automatika tieto výstupy odstaví. Tým pádom je systém čiastočne na určitú dobu nefunkčný, čo nie je účelom automatizácie a zachovania bezpečnosti na majetku a životoch. Pri rozvádzačoch, ktoré produkujú interne väčšie teplo, odporúčame použiť aj aktívne chladenie nezávislé na automaticácii riadenia procesu. Jednoduchým teplotným snímačom spínajúcim doplnkové chladenie prívodom čerstvého vzduchu. Prípadne v extrémnych podmienkach, alebo zvýšených bezpečnostných požiadavkách je možné doplniť rozvádzač o snímač nadmernej teploty a dymu. Jeho signál vie aktivovať chladenie, ale pri zadymení vie vyvolať aj poplach a núdzovo odstaviť ventiláciu, aby nedochádzalo k prívodu kyslíku a tak k podpore horenia.

Ukážka malého rozvádzača s automatizáciou osvetlenia priestoru podzemných garáží a priľahlých priestorov. Možnosti stmievania, signalizácie núdzových východov a osvetlenie častí podľa vstupných signálov z pohybovým a mikrovlnných snímačov.

Riadenie stredne veľkého kancelárskeho objektu s riadením osvetlenia, snímaním pohybu, odpájaním zásuvkových obvodov a riadením vykurovacích okruhov.